Aangepast toetsen en begeleiden EEDVoorjaar 2021
Aanmelding vergoede dyslexiezorg: hoe gaat het nu in zijn werk?

We merken dat er op dit moment veel vragen bestaan over het opbouwen van het leerlingdossier voor een aanmelding voor de EED zorg. Wat als het niet gelukt is om de hulp voor het lezen en/of spelling voldoende te bieden het afgelopen jaar? Wanneer kan bij de leerling alsnog een CITO afgenomen worden? 

NKD heeft inmiddels  informatie verstrekt om hier meer duidelijkheid over te geven. Het NKD zoekt naar oplossingen om de continuïteit van de dyslexiezorg te garanderen gedurende de periode dat de Covid-19 maatregelen gelden. De kwaliteitsrichtlijnen en het Protocol 2.0 van het NKD en het (tijdig) zorg bieden aan kwetsbare kinderen blijven daarbij leidend. Om te voorkomen dat deze corona- crisis onomkeerbare consequenties heeft voor kinderen die al extra getroffen zijn doordat de scholen zijn gesloten, is het nodig om, tijdelijk, een alternatief toetsingskader toe te passen. Het uitgangspunt van het NKD is: de leerling staat centraal; het is belangrijk dat deze kwetsbare kinderen niet de dupe worden. Per leerling dient er gekeken te worden of een aanmelding gewenst is of dat het wenselijk is dat de school een langere periode ondersteuning biedt op school. 

Flexibel toetsen
Als school heb je de mogelijkheid om flexibel te toetsen; hiervoor heeft CITO normen ontwikkeld. 
Voor het toetsen van leerlingen in het kader van het traject naar EED-zorg geeft ‘flexibel toetsen’ de mogelijkheid  toetsen met bruikbare normen van de hoofd- of tussenmeting af te nemen op de momenten die voor individuele leerlingen passend zijn.

Concreet betekent dit het volgende:
- bij afname van toetsen in november (vanwege een tussenmeting of opgeschoven derde hoofdmeting) kunnen de normen van de “Begin”-toetsen gebruikt worden.
- bij afname van toetsen in april (vanwege een tussenmeting of opgeschoven derde hoofdmeting) kunnen de normen van de “Eind”-toetsen gebruikt worden.

Onze schoolconsulentes dyslexie staan klaar voor overleg!
We zijn ons ervan bewust dat het een lastige afweging blijft of er een vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Daarom raden wij u aan om uw leerling aan te melden. Onze schoolconsulentes dyslexie kunnen  (inhoudelijk) meedenken. In overleg met de intern begeleider of leerkracht kan vervolgens  besloten worden of onderzoek geïndiceerd is, of dat het voor de leerling wenselijk is om de lees- en spellingsbegeleiding op school voort te zetten. Op dyslexiecentraal.nl staat informatie over verantwoorde invulling van begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in deze periode van onderwijs op afstand.

Mogelijke scenario's voor toetsmomenten en de intensieve periode voor ondersteuning op ON3 voor voorjaar 2021.

Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021

Hoofdmeting 3 - Gepland voor Jan-Feb 2021
Voor leerlingen met ernstige leesproblemen en vermoeden van EED die najaar 2020 de volledige intensieve periode op ON3 hebben gehad en voor wie in januari – februari 2021
toetsing voor het 3e meetmoment gepland stond:

Toetsmoment: zo snel mogelijk toetsen – zo nodig individueel, niet wachten op een eventueel uitgesteld algemeen toetsmoment voor alle leerlingen
Voorwaarde: de intensieve ondersteuning op ON3 is in ieder geval tot aan de scholensluiting in december 2020 goed uitgevoerd en is na de kerstvakantie weer
adequaat opgepakt.

Interpretatie: Bij de interpretatie van de scores is het belangrijk niet alleen te kijken naar die derde E-scores maar vooral te bekijken of het handelen in het
onderwijs adequaat is geweest, en of de scores van het derde meetmoment inderdaad aanwijzingen geven voor de hardnekkigheid van de
lees/spellingproblemen.

Actie na toetsen: bij 3e E / V-min scores en onderbouwing van hardnekkigheid zo snel mogelijk leerlingdossier compleet maken en verwijzingstraject inzetten naar
EED zorg, conform de gebruikelijke procedure.

Hoofdmeting 2 - Gepland voor Jan-Feb 2021 - Waarna start intensieve periode ON3.
Voor leerlingen met leesproblemen voor wie in januari -februari het 2e meetmoment gepland stond en voor wie bij een 2e E / V-min-score vervolgens in voorjaar 2021 de
intensieve periode op ON3 gepland moet worden:

Toetsmoment: zo snel mogelijk toetsen – zo nodig individueel, niet wachten op uitgesteld halfjaarlijks algemeen toetsmoment voor alle leerlingen
Voorwaarde: goed leesonderwijs op ON1 en de benodigde ondersteuning op ON2 is in ieder geval tot aan de scholensluiting in december 2020 goed uitgevoerd en is
na de kerstvakantie weer adequaat opgepakt.

Actie na toetsen: bij 2e E / V-min-scores zo snel mogelijk starten met intensieve periode op ON3 – plan tenminste 2 x 10 weken in voor de periode tot aan de zomer.

Mogelijke scenario's voor toetsmomenten en begeleiding
We hebben een schema gemaakt met mogelijke scenario's voor toetsmomenten en de intensieve periode voor ondersteuning op ON3 voor voorjaar 2021.

Wat te doen als tijdige toetsing of adequate ondersteuning niet goed is gelukt?
We beseffen goed dat aangepaste en tijdige toetsing en begeleiding niet altijd makkelijk te realiseren is in de huidige omstandigheden. Voor scholen is het echter belangrijk om
verstandige keuzes te maken hierbij en in ieder geval de begeleiding niet helemaal stil te leggen. Daarom gelden de volgende adviezen:

- Pak toetsing, onderwijs en ondersteuning na opening van de scholen weer zo goed mogelijk op;
- Evalueer wat wel en niet gelukt is, en maak een realistisch plan voor het vervolg;
- Maak bij onderwijs op afstand of hybride onderwijs gebruik van de praktische tips en aanbevelingen hiervoor (zie Tips)
- Gebruik het uitgestelde / verplaatste LVS toetsmoment als 2e of 3e hoofdmeting en bekijk daarna wat er mogelijk is voor het vervolg
- Houd bij de interpretatie van de toetsgegevens rekening met het daadwerkelijke aangeboden onderwijs (fysiek en/of op afstand) en de kwaliteit van de geboden ondersteuning op ON2 en ON3 (zie Tips)
- Maak gebruik van het overzicht waarin aangepaste planning van een aantal mogelijke scenario’s voor het vervolg zijn weergegeven (zie bijlage)
    
Interpretatie van toetsresultaten en zicht op mate en kwaliteit van ON3
Bij de interpretatie van de toetsresultaten is de centrale vraag of voldoende duidelijk wordt of de derde E-score wijst op hardnekkigheid of toch op een onvoldoende adequaat uitgevoerd aanbod op ON3. Goed zicht op de mate en kwaliteit van de daadwerkelijk geboden ondersteuning op ON3 is van belang om tot een zuivere beoordeling van de hardnekkigheid te kunnen komen. Bij twijfels hierover of onvoldoende zicht hierop kan de school het beste contact opnemen met de poortwachter en/of zorgaanbieder. Bepaal in onderling overleg of het wenselijk is de periode van ON3 te verlengen en bied dan alsnog ON3 in voldoende mate en van voldoende kwaliteit aan (zie Handreiking voor invulling van ON2 en 3). Bekijk ook samen wat de mogelijkheden zijn in de eigen regio voor hulp bij knelpunten in de invulling van ON3.
 
Direct aanmelden