Algemene voorwaarden

We werken op basis van respectvolle onderlinge samenwerking. Daarbij horen onze algemene voorwaarden.

Header Voorwaarden

1. OCRN werkt op basis van gelijkwaardige, harmonieuze en respectvolle onderlinge samenwerking, waarbij alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid hebben in het welslagen van de behandeling, in de samenwerking en het onderlinge vertrouwen. Daarbij wordt van de betrokkenen motivatie, inzet en medewerking gevraagd.

2. Middels de aanmelding bij OCRN (aanmeldingsformulier) en de bevestiging van in zorg name wordt een behandelrelatie aangegaan. Hierop zijn de rechten en plichten van toepassing zoals deze beschreven zijn in de WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)

3. De integratie van een expertisecentrum voor leerproblemen en de mogelijkheden die de hulpverlening vanuit de geestelijke gezondheidszorg en de (kinder- en jeugd)psychiatrie kan bieden is in Nederland volledig uniek. Bij OCRN werkt een zeer breed georiënteerd, multidisciplinair en integratief werkend team; dit heeft geleid tot een kenniscentrum voor leerproblemen en (school)psychiatrie. Door het unieke karakter van de instelling zijn er geen gebruikelijke protocollen of richtlijnen. Er zal in de behandeling - als het mogelijk is - gebruik worden gemaakt van reeds bestaande protocollen en richtlijnen. Hierin zullen door OCRN aanpassingen worden gedaan om deze beter bij de doelgroep aan te laten sluiten.

4. Er wordt gewerkt vanuit deskundigheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid, waarbij OCRN zich transparant en toetsbaar opstelt. Bij sommige onderzoeken kunnen fotografische, audio- en / of video-opnames worden gemaakt. De gemaakte opnames kunnen worden gebruikt bij de multidisciplinaire diagnostiekbesprekingen of worden gebruikt om de interne kwaliteit verder te verhogen door interne nabespreking of het aanbieden voor consultatie. Daarnaast kunnen de opnames gebruikt worden voor verdere opleiding, bij- of nascholing van de onderzoeker. De opnames maken deel uit van het dossier van het kind of de jongere. De regelgeving die voor het dossier geldt, geldt ook voor de opnames. Er kan daarmee een beroep worden gedaan op het recht om de opnames te vernietigen. Er kan geen beroep worden gedaan op een kopie; dit is conform de regelgeving bij opnames. Ook kan OCRN besluiten tot vernietigen van de opnames, dit zonder overleg met de betrokkenen. De opnames worden alleen besproken met personen die vallen onder WGBO of die uit andere regelgeving verplicht zijn tot een beroepsgeheim. Uitgezonderd zijn personen die op de opname(s) staan en hun wettelijke vertegenwoordiger(s); deze kunnen de opname(s) bekijken. De opnames mogen door hen echter niet worden meegenomen, het gebouw verlaten of in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of verspreid. Omdat het maken van opnames bij OCRN ingebed is in het diagnostisch proces, bij behandelingen en in de interne kwaliteiteisen, wordt niet afzonderlijk voorafgaand toestemming gevraagd maar wordt door aanmelding toestemming verstrekt aan OCRN voor de duur van aanmelding tot het moment van afsluiten van het dossier.

5. In samenspraak met de betrokkenen wordt het traject vormgegeven. Hierbij is een goed contact tussen de betrokkenen noodzakelijk; van alle betrokkenen wordt een eigen inbreng verwacht. Elkaar houden aan gemaakte afspraken is daarbij een vereiste, maar alle afspraken mogen en kunnen in samenspraak worden gewijzigd.

6. OCRN heeft contracten met alle gemeentes in Drenthe, Friesland en Groningen. OCRN beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat u hier kunt raadplegen.

7. OCRN hecht veel waarde aan de veiligheid van kinderen, ouders en medewerkers. Indien er een onveilige situatie is, wordt besproken met ouders en/of het kind hoe dit gestopt kan worden. Bij zorgen over - of een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld, houdt OCRN zich aan de verplichting van de meldcode en wordt indien nodig contact gezocht met Veilig Thuis.

8. Fysieke dan wel verbale agressie in de richting van hulpverleners of andere medewerkers van OCRN zal onder geen beding geaccepteerd worden; het leidt tot directe ontbinding van de behandelrelatie en er wordt altijd aangifte gedaan. Ook intimiderend en respectloos gedrag en/of het herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken, zullen tot ontbinding leiden van de behandelrelatie. Het ontslaat de cliënt niet van financiële verplichtingen of andere verplichtingen die OCRN zouden benadelen. Ook bij smaad of lasterlijke praktijken wordt de behandelrelatie beëindigd en worden juridische stappen ondernomen, waarbij het beroepsgeheim kan worden doorbroken ter verdediging.

9. Het kan voorkomen dat u uw afspraak moet afzeggen. Wij verwachten van u dat u in dat geval ten minste 24 uur vóór de afspraak contact met ons opneemt voor de afzegging en het maken van een nieuwe afspraak. Als u later dan de afgesproken 24 uur (ongeacht de reden van afmelding) of zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, brengen wij 30 euro in rekening. Deze zogenaamde 'no show'-kosten kunt u niet declareren.

Aanmelden