Dyslexie

De Specialistische Dyslexiezorg van OCRN heeft in 2024 het predikaat 'Excellente Wetenschap' ontvangen. Dyslexie is niet alleen een lees- en schrijfprobleem. Dyslexie kan het kind, jongere en volwassene raken, faalangst veroorzaken, gevoelens van onmacht en schaamte. Ook de mogelijke sociale - en emotionele aspecten van dyslexie hebben onze aandacht tijdens te behandeling. Bij onze specialistische behandeling willen wij nauw samenwerken met de leer- en leefomgeving. Een ouder (of grootouder) is altijd aanwezig bij de behandeling, zodat de (groot)ouder exact weet wat tijdens de behandeling besproken en geoefend wordt, hoe de behandeling verloopt en op welke wijze de ouder het kind ook thuis kan helpen. Ouders ervaren de aanwezigheid bij de behandeling als 'quality-time'. Niet voor niets heeft OCRN het predikaat 'Excellente Wetenschap' ontvangen.

Zelfvertrouwen Dyslexie
Dyslexie: stap voor stap
Dyslexie Werkwijze
1

Wanneer de leerkracht op school het vermoeden heeft dat een kind dyslexie heeft, wordt dit eerst besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Het kind krijgt dan voor een bepaalde periode extra hulp. Als deze hulp niet helpt en er een grote achterstand ontstaat, kan de school - in overleg met de ouder(s) - het kind aanmelden voor dyslexiezorg bij OCRN. Na screening van de aanmelding en het leerlingendossier wordt bepaald of het kind in aanmerking komt voor dyslexiezorg.

2

Voordat wij met een dyslexiebehandeling beginnen, wordt er een diagnostisch onderzoek uitgevoerd. We kijken tijdens het onderzoek niet alleen naar de ernst van de lees- en spellingproblemen, maar analyseren ook de onderliggende problematiek. De ernst van de dyslexie wordt in kaart gebracht en scheppen een beeld van de verwachtingen die je van een behandeling mag hebben. Dyslexieonderzoek bij basisschoolkinderen dient - bij voorkeur - vroegtijdig in de schoolloopbaan plaats te vinden, zodat effectieve hulp zo vlot mogelijk kan starten.

3

Met de dyslexiebehandeling versterken we het lezen en spellen. In de meeste gevallen heb je iedere week een behandelsessie. Want bij dyslexie geldt: oefening baart kunst. Tijdens de behandeling hebben we aandacht voor lezen en spelling, motiverende technieken, succeservaringen opdoen en positieve feedback. De directe betrokkenheid van de ouder(s) een belangrijke succesfactor: de ouder ziet en hoort hoe de behandeling vorm wordt gegeven, hoe het kind reageert, hoe de 'mindset' van het kind verandert en hoe de behandeling in de thuissituatie deels voortgezet kan worden. Lees meer over de dyslexiebehandeling bij OCRN.

4

Er zijn landelijke criteria afgesproken voor doorverwijzing, onderzoek en behandeling bij Ernstige Dyslexie (ED). Deze zijn vastgelegd in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Als een kind aan deze criteria voldoet, wordt de diagnostiek en behandeling vergoed door de gemeenten onder de Jeugdwet. OCRN heeft afspraken met alle gemeenten in provincie Groningen en in Drenthe met de gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Drenthe en Aa en Hunze. Lees meer over de vergoeding voor dyslexiezorg.

5

Als kinderen in het basisonderwijs niet in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg, kan er in sommige gevallen alsnog een onderzoek plaatsvinden. Dat noemen we particuliere dyslexiezorg. Bij kinderen/jongeren op het voortgezet onderwijs en bij volwassenen is er nooit sprake van vergoede zorg. Kosten voor zowel het onderzoek als eventuele behandeling zijn dan voor rekening van ouders/cliënt. Bij de beoordeling van het dossier kijken we of er al langere tijd problemen zijn met lezen en/of spellen. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs moet er in ieder geval ook een half jaar gerichte ondersteuning zijn geboden. Lees meer over particuliere dyslexiezorg en de tarieven.

Dyslexie: uitleg voor kinderen

Dyslexie is een ingewikkeld woord. Maar de uitleg hoeft niet moeilijk te zijn. Klik maar op de plusjes!

We knippen het woord op in 2 stukjes:

  • Dys betekent: niet op een goede manier
  • lexie betekent: met geschreven taal om kunnen gaan

Dyslexie betekent dus dat het lezen en/of schrijven moeilijk gaat.

Dyslexie is vaak erfelijk. Dat betekent dat meer mensen in je familie dyslexie hebben. Misschien heeft je vader of moeder het ook. Of je opa, oma, oom, tante, broer of zus. Het is iets waar je mee geboren wordt. Niemand kan daar wat aan doen. 

Bij mensen met dyslexie gebeurt er iets anders in de hersenen dan bij mensen die het niet hebben. Het stukje van de hersenen wat voor taal belangrijk is, werkt een beetje anders. Dat gaat niet over. Maar je kunt er wel veel aan doen. Door veel te oefenen met taal, lezen en schrijven heb je er minder last van.

Bij de meeste kinderen wordt het ontdekt op school. De juf of meester merkt dan dat een kind een paar dingen moeilijk vindt. Bijvoorbeeld dat er veel letters fout worden geschreven. Of het lezen gaat niet goed. Het lijkt soms of een dyslectisch kind lui of slordig is. Maar dat is niet zo! 
Het kind doet juist heel erg zijn best. Het lukt alleen niet, terwijl andere kinderen het wel kunnen. Dat geeft een heel vervelend gevoel.

Als het steeds weer niet lukt, is lezen en schrijven niet leuk meer. Het is gewoon rot. En wat gebeurt er als je iets niet leuk vindt? Je doet het liever niet meer! Je leest liever geen boek. Je schrijft liever niet.

De kinderen die lezen en schrijven makkelijk en leuk vinden, doen dat wel. Zij lezen en schrijven vaker. Daardoor leren zij het nog beter. Het kind dat dyslexie heeft komt steeds meer achter.

Je kunt leren lezen en spellen door veel te oefenen. Iemand die verstand heeft van dyslexie kan je daarbij helpen. Je kunt bijvoorbeeld leren welke taalregels er zijn. Of oefenen met voorlezen. Het kost veel werk en tijd. Maar als je blijft oefenen, gaat het daarna steeds beter!

Over Ons Afbeelding

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

De afdeling dyslexiezorg van OCRN is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD heeft de dyslexiezorg van OCRN het predikaat 'Excellentie Wetenschap' toegekend (2024). 

Toekenning aan OCRN I Excellentie Wetenschap

OCRN vindt het van groot belang dat bijgedragen wordt aan het vergroten van wetenschappelijke kennis door wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek draagt immers bij aan een voortdurende innovatie van zorg aan onze cliënten. De kwaliteit van zorg van OCRN is door de auditoren als excellent gekwalificeerd.
OCRN is daarom recent de Excellentie Wetenschap toegekend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) voor diagnostiek, advisering en behandeling vanwege een excellente beoordeling van KIWA op het gebied van Wetenschap. 
Op 5 juni jl. ontving mw. Marloes Kelder, strategisch beleidsadviseur bij OCRN, onderstaande brief.

 

Wij krijgen een tevredenheidscijfer van

8.4

Aanmelden