Vergoede dyslexiezorg

Onderzoek en behandeling van Ernstige Dyslexie (ED) wordt vergoed door gemeenten. Dat is bepaald in de Jeugdwet. OCRN heeft contracten met alle gemeenten in de provincie Groningen en in Drenthe met de gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Drenthe en Aa en Hunze. Om in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg te komen, moet een kind aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vergoedingdyslexie

Eisen vergoede dyslexiezorg

Er zijn landelijke criteria afgesproken voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling van dyslexie. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Dit zijn de eisen om in aanmerking te komen voor vergoeding van dyslexieonderzoek:
  • het kind is tussen de 7 en 13 jaar oud en zit op de basisschool
  • er is sprake van een grote achterstand: drie keer achter elkaar een E-score/V-score (laagste 10%) voor woordlezen
  • er is sprake van hardnekkigheid: de school kan aantonen dat er voldoende hulp is geboden op het gebied van lezen en/of spellen, waarbij er onvoldoende groei te zien is. 
In de afweging of een leerling in aanmerking komt voor behandeling binnen dyslexiezorg vanuit de Jeugdwet wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid van de behandeling. OCRN maakt tijdens de diagnostiekfase een inschatting of de dyslexiebehandeling uitvoerbaar is of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft. Mocht de dyslexiebehandeling niet binnen de Jeugdwet kunnen worden uitgevoerd, dan kan een route binnen onze afdeling GGZ worden overwogen. Hier is ook een specialistisch traject mogelijk waarin zowel de psychiatrische problematiek wordt behandeld als wel de leerstoornis.

Particuliere 
dyslexiezorg

Als kinderen in het basisonderwijs niet in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg, kan er, indien wordt voldaan aan een aantal criteria, alsnog een onderzoek plaatsvinden. Een kind komt in aanmerking voor particulier dyslexieonderzoek als:

  • er hardnekkige spellingproblemen zijn (E/V-scores), waarbij hardnekkige leesproblemen niet noodzakelijk zijn
  • er langdurige begeleiding op ondersteuningsniveau 3 is geboden op spellinggebied

Bij kinderen/jongeren op het voortgezet onderwijs en bij volwassenen is er nooit sprake van vergoede zorg. Kosten voor zowel het onderzoek als eventuele behandeling zijn dan voor rekening van ouders/cliënt. Bij de beoordeling van het dossier kijken we of er al langere tijd problemen zijn met lezen en/of spellen. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs moet er in ieder geval ook een half jaar gerichte ondersteuning zijn geboden. Lees meer over particuliere dyslexiezorg.

Vragen over vergoede dyslexiezorg

Heb je vragen over de vergoedingsregels? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via (050) 750 13 49 of per mail op info@ocrn.nl. We zijn er op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. We helpen je graag verder.

Aanmelden