Aanmelden dyslexiezorg

Je kunt bij OCRN terecht voor dyslexiezorg. Om jouw kind of leerling hiervoor aan te melden, hebben wij twee ingevulde vragenlijsten nodig: één aanmeldformulier ingevuld door school (de leraar en/of intern begeleider) en één formulier ingevuld door de ouder(s). Deze twee aanmeldformulieren vormen samen het aanmelddossier. Na screening van het dossier is duidelijk of jouw kind of leerling in aanmerking komt voor dyslexiezorg. Goed om te weten: het invullen van het formulier dient in 1 keer te gebeuren. Tussentijds opslaan is niet mogelijk.

Headeraanmeldendyslexie

Geef aan welke situatie van toepassing is

Ik ben...


Wie wil je aanmelden?

Als kinderen in het basisonderwijs niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg, kan onder bepaalde voorwaarden particuliere dyslexiezorg een optie zijn. Voor beide zijn verschillende criteria. Bij kinderen/jongeren op het voortgezet onderwijs en volwassenen is nooit sprake van vergoede dyslexiezorg. Ik wil iemand aanmelden voor...

Voornaam
Achternaam
GeslachtBSN
Geboortedatum


Wat was de eerste schooldag van de leerling?
Heeft de leerling ooit een klas over moeten doen?


Welke groep(en) heeft de leerling over gedaan?
Heeft de leerling lange onderbrekingen tijdens de schooltijd gehad?


In welke groep(en) heeft de leerling deze onderbrekingen gehad?
Hoe lang was/waren de onderbreking(en) en wat was de reden?
SchoolgegevensCriteria dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor dyslexiezorg moet een leerling aan criteria volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0:
- Leerling haalt herhaaldelijk (drie keer) een E-score bij de DMT
- Handelingsplan toont aan dat in periode 1 én 2 extra zorg is geboden
- Methode-onafhankelijke toetsen didactische resistentie aan

Om dit te beoordelen ontvangen wij graag het handelingsplan van beide periodes, een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (LVS), de toetsscores van de afzonderlijke DMT-leeskaarten en een geanonimiseerd groepsoverzicht.

Vragen over het kind

We vinden het belangrijk dat we vooraf een goed beeld van de leerling hebben, zodat we de juiste zorg kunnen bieden. Antwoorden op de volgende vragen helpen ons daarbij.Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) over het kind

Met deze vragenlijst worden sterke kanten en de problemen van de leerling nagevraagd. Het is belangrijk dat de vragen zo goed mogelijk worden beantwoord en de antwoorden te baseren op het gedrag van de leerling tijdens de laatste 6 maanden. De leerling...
Gegevens en akkoord verwijzer

We hebben de akkoordverklaring van de verwijzer (intern begeleider/leerkracht) nodig om de aanmelding te verwerken.

Gegevens en akkoord bevoegd gezag

We hebben de akkoordverklaring van het bevoegd gezag van de school nodig om de aanmelding te verwerken.

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Omdat het kind jonger is dan 16 jaar, zijn de ouder(s)/voogd(en) de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Wij hebben de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig voor contact en gegevensuitwisseling met de gemeente waar het kind woont. Met die toestemming verzoeken wij de gemeente een beschikking of goedkeuring af te geven, zodat het onderzoeks- en/of behandeltraject wordt vergoed.

Ouder/voogdOuder/voogd


Machtiging

Voor particuliere dyslexiezorg geldt dat je de kosten voor onderzoek en behandeling zelf betaalt. Dat kan door middel van een automatische incasso. We hebben daar je rekeningnummer voor nodig. De kosten zijn:
- Dyslexieonderzoek basisschoolinderen € 1.652,-
- Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs en volwassenen € 1.888,-
- Intelligentieonderzoek (IQ-test) € 800,-
- Behandeling dyslexie € 110,-

Aanvullende informatie gezondheid kind

We vinden het belangrijk dat we vooraf een goed beeld van je hebben, zodat we de juiste zorg kunnen bieden. Antwoorden op de volgende vragen helpen ons daarbij.

Vragenlijst over je kind

Met deze vragenlijst worden sterke kanten en de problemen van jouw kind nagevraagd. Het is belangrijk dat de vragen zo goed mogelijk worden beantwoord en de antwoorden te baseren op het gedrag van je kind tijdens de laatste 6 maanden. Mijn kind...
Aanmelden