Invoelend | Veelzijdig | Multidisciplinair

OCRN heeft een tweetal afdelingen: Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ met InfantteamAfdeling Dyslexiezorg. OCRN heeft vestigingen in Assen, Groningen, Leeuwarden, Hoogezand, Nieuw-Roden (dyslexiezorg) en Slochteren (dyslexiezorg). Bij OCRN werkt een team van dokters, gz-psychologen, neuropsychologen, klinisch psychologen, ontwikkelingspsychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten. OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring waarbij de zonnebloem symbool staat voor kleur, kracht om te groeien en bovenal: warmte; warmte in de vorm van aandachtsvol contact doet groeien. De heer Erik Knoll is directeur/bestuurder van OCRN. De heer Henk-Jan Huiting is adjunct-directeur. De inhoudelijke leiding ligt bij mevr. Dr. Frederiec Withaar; zij is daarnaast Visiting Professor te Tianjin, China. Mevr. Dr. Astrid Menninga is dyslexiecoördinator.  


 

Behandelgebieden OCRN 
Angst | typen angsten
Trauma | PTSS
Depressie | somberheid
ADHD | ADD
ASS | PDD-NOS | moeilijkheden in sociaal contact
ASS | Asperger | moeilijkheden in sociaal contact
Hechtingsproblemen
Gedragsproblemen
Onverklaarde lichamelijke klachten | OLK
Schoolweigering
Zindelijkheidsproblemen
Dyslexie | Complexe taalstoornis
Dyscalculie | Complexe rekenstoornis

Infanteam
Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 jaar is het Infantteam Groningen van start gegaan.

Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding (IPG)
OCRN biedt Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). IPG is behandeling bij een gezin thuis en richt zich op een optimale ontwikkeling van kinderen met een psychiatrische beperking in een veilig gezinsklimaat. Gezinsbehandelaars werken aan het versterken van vaardigheden van kinderen en aan vergroting van inzicht in de stoornis. Ook bieden ze (opvoedings)ondersteuning aan ouders en worden de andere kinderen in het gezin erbij betrokken.
 
Opleidingsinstituut
OCRN draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het lectoraat van de Hanzehogeschool. Daarnaast is OCRN praktijkopleidingsplaats voor de universitaire opleidingen psychologie en orthopedagogiek. OCRN is ook erkend opleidingsinstituut voor de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-Generalist en de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. Klinisch Psycholoog Dr. Frederiec Withaar is directeur zorg en is daarnaast Visiting Professor te Tianjin, China. 

 
Waar staat OCRN voor? 
Kortdurende zorg als het kan, langer als dit nodig  is en altijd vlot in de omgang, respectvol in de benadering en liefdevol in de bejegening.

OCRN is opgericht in 2006, een multidisciplinaire praktijk voor Kinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg, waarin de orthopedagogiek één van de disciplines is naast de kinder- en jeugdpsychiatrie, geneeskunde, neurolinguïstiek, neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en klinische psychologie. De kinder- en jeugdpsychiaters, kinderarts en andere dokters, psychologen, neurolinguïsten en orthopedagogen werken nauw samen. In de afgelopen tien jaar is OCRN een begrip geworden en staat bekend om haar analytische diagnostiek en behandeling in een respectvolle context; die respectvolle houding wordt overigens ook verwacht van de cliënt. OCRN werkt met evidenced based behandelingen; diagnostiek en behandeling zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. De cliënttevredenheid ligt voortdurend boven het 'rapportcijfer' 8, bij zowel de ouders als kinderen en jongeren. OCRN is HKZ-gecertificeerd (Keurmerkinstituut) en is zich ervan bewust hier elke dag opnieuw weer invulling aan te moeten geven. 
 
Aandacht voor het 'kleine' en het 'grote' in het leven van kinderen en jeugdigen
Bij OCRN is er aandacht voor het 'kleine' en het 'grote': de fris geschikte bloemen, schone gangen en behandelkamers en vriendelijke bejegening, zeggen ook iets over de wijze van diagnosticeren en behandelen, de lezing die één van de medewerkers geeft of de colleges die worden verzorgd voor postdoctorale opleidingen. OCRN is een praktijk voor Kinder- & Jeugd GGZ en dyslexiezorg en werkt daarom bij uitstek multidisciplinair: de neuropsychologen ontmoeten de dokters, die op hun beurt kennismaken met de neurolinguïsten. De neurolinguïsten werken samen met de psychologen en orthopedagogen, die op hun beurt gebruik maken van de kennis van ontwikkelingspsychologen en klinisch psychologen. Een kind dat (of jongere die) bij de Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ wordt aangemeld, kan door meerdere 'onderzoeksbrillen' bekeken worden. Ook op deze wijze wil OCRN de kwaliteit van haar onderzoek waarborgen. 
    
HKZ - gecertificeerd (Keurmerkinstituut)
OCRN is HKZ-gecertificeerd; HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Het HKZ-Certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek vastgesteld is dat OCRN:
goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

 
OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ
OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ richt zich expliciet op de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met psychische problemen. OCRN biedt geen spoedeisende 24/7 hulp. OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instelling.
 

OCRN Afdeling Dyslexiezorg | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
De dyslexiezorg van OCRN richt zich op diagnostiek en behandeling van dyslexie bij cliënten van​ zes jaar tot ver in de volwassenheid. OCRN is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut DyslexieDe dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit effectiviteitsonderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen dat kinderen bij de start van het behandeltraject hadden. Nog niet eerder is het beloop van dyslexiebehandelingen beschreven op de wijze van het onlangs afgeronde onderzoek. ​Prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen - afdeling Orthopedagogiek - heeft de begeleiding en supervisie verzorgd van effectiviteitsonderzoek naar de dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN Afdeling Dyslexiezorg. â€‹

 
 
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN