Kinder - & Jeugd GGZ

Het team van kinder- & jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen, neurolinguïsten en orthopedagogen werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring. De teamleden werken vanuit de verschillende disciplines nauw samen bij zowel de diagnostiek als de behandelingen. De diagnostici verrichten zorgvuldige, multidisciplinaire diagnostiek waarbij de mogelijkheden en mogelijke beperkingen van het kind of de jeugdige nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het onderzoeksrapport wordt in het adviesgesprek besproken met de ouders (en jeugdige). Is sprake van een psychiatrische diagnose, dan vindt ook psycho-educatie plaats: uitleg over de diagnose(s), de mogelijkheden en eventuele beperkingen van het kind of de jeugdige en de mogelijke implicaties ervan voor het dagelijkse leven, thuis en op school. De school van het kind of de jeugdige wordt - na toestemming - betrokken bij het diagnostisch proces, immers, een belangrijk deel van het leven van het kind of de jeugdige speelt zich af op school. De betrokkenheid van de school kan plaatsvinden in de vorm van een telefonisch schoolinterview of een schoolobservatie: in de klas en op het plein.

Behandelplan | Afstemming met de school
De betrokkenheid van de school tijdens het diagnostisch proces is onontbeerlijk (telefonisch schoolinterview of observatie op school); dat geldt ook voor de behandelfase. Als blijkt dat er sprake is van een psychiatrische diagnose, dan wordt een behandelplan gebouwd op de diagnose(s). Na toestemming kan een gesprek plaatsvinden met de ouders (kind of jeugdige) en de school. Het gesprek dient ter behandelafstemming. De expertise van de school wordt naast de kinder- en jeugdpsychiatrische expertise gelegd. OCRN stelt zich nadrukkelijk niet op als onderwijskundig expert of onderwijsadviseur, al weet de schoolbezoeker 'hoe het bordkrijt ruikt': de schoolbezoeker is een psycholoog, orthopedagoog die als leerkracht voor de klas heeft gestaan. Deze schoolbezoeker gaat naast de ouders (kind of jeugdige), de leerkracht/docent en intern begeleider/zorgcooördinator staan om mee te denken en af te stemmen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de schoolomgeving, waarbij het onderzoeksrapport dient als voedende informatiebron.

Verwijzers
OCRN is een erkend opleidingsinstituut voor GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en Orthopedagogen-Generalist. Kinder- en Jeugdpsychiatrische problematiek (of vermoeden van psychiatrische problematiek) valt onder de Jeugd GGZ. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of wijkteam/gebiedsteam. Verwijzing voor dyslexiezorg vindt plaats door de school.
 
Volledige erkenning
OCRN Kinder- & Jeugd GGZ is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Doelgroep van OCRN Kinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg
OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ biedt behandeling aan kinderen en jongeren met een problematiek betreffende de geestelijke gezondheid. De Afdeling Dyslexiezorg biedt onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met (ernstige) dyslexie. Ouders en/of andere opvoeders (zoals de school) worden nauw bij de diagnostiek en (eventuele) behandeling betrokken.

Infantteam | Speciaal voor kinderen van 0 tot 6
Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Het infantteam werkt vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal. Het infantteam richt zich op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers, klik hier voor meer informatie.
 
Behandelgebieden OCRN Kinder - en Jeugd GGZ | Dyslexiezorg
Belangrijk om te weten
Er zijn problemen waarvoor niet naar OCRN verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit; OCRN verzoekt huisarts, GGD-arts of sociaal wijkteam niet te verwijzen bij vermoedens van dreigende crisis die 7 x 24 uurs bereikbaarheid nodig maakt. Daarnaast is OCRN niet uitgerust om specialistische diagnostiek behandeling te bieden als er vermoedens zijn van problematiek vanuit een (licht) verstandelijke beperking.
OCRN wil op een respectvolle wijze samenwerken met de betrokkenen. Er wordt van alle betrokkenen inzet, motivatie en vertrouwen gevraagd. De aangeboden zorg moet in principe naar het kind of jongere gaan, gericht op het verbeteren van de ontwikkelkansen.
Direct aanmelden