Kinder - & Jeugd GGZ

Behandelgebieden OCRN Kinder - en Jeugd GGZ 0 - 18 jaar 
Specialistisch en multidisciplinair team 
Het team van kinder- & jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen, neurolinguïsten en orthopedagogen werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring. De teamleden werken vanuit de verschillende disciplines nauw samen bij zowel de diagnostiek als de behandelingen. De diagnostici verrichten zorgvuldige, multidisciplinaire diagnostiek waarbij de mogelijkheden en mogelijke beperkingen van het kind of de jeugdige nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het onderzoeksrapport wordt in het adviesgesprek besproken met de ouders (en jeugdige). Is sprake van een psychiatrische diagnose, dan vindt ook psycho-educatie plaats: uitleg over de diagnose(s), de mogelijkheden en eventuele beperkingen van het kind of de jeugdige en de mogelijke implicaties ervan voor het dagelijkse leven, thuis en op school. De school van het kind of de jeugdige wordt - na toestemming - betrokken bij het diagnostisch proces, immers, een belangrijk deel van het leven van het kind of de jeugdige speelt zich af op school. De betrokkenheid van de school kan plaatsvinden in de vorm van een telefonisch schoolinterview of een schoolobservatie: in de klas en op het plein.

Behandelplan | Afstemming met de school
Een nauwe samenwerking tussen ouders en school en OCRN vinden we van groot belang. Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school is een belangrijk deel van het systeem waar een kind in opgroeit. Het welbevinden van een kind is van invloed op het schoolse functioneren en het functioneren op school is van invloed op het welbevinden. Juist daarom hecht OCRN grote waarde aan contacten met scholen tijdens de diagnostiekfase en ten tijde van de behandeling. Afstemming tussen kind, ouders, school en OCRN draagt bij aan een voorspoedige behandeling. Dit past naadloos in de systemische denkwijze en systemische aanpak die kenmerkend is voor OCRN. Binnen OCRN is dan ook een enthousiast schoolteam actief, bestaande uit gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen. 

Het contact met school kan op verschillende manieren plaatsvinden:
  • het maken van een observatie in de klas
  • contact met de leerkracht middels een telefonisch interview
  • terugkoppeling van de onderzoeksgegevens en de vertaalslag hiervan naar de onderwijsleersituatie door middel van een gezamenlijk gesprek met ouders en school (op school of via beeldbellen)
  • contact tussen behandelaar en leerkracht tijdens de behandeling (telefonisch of via e-mail)
Naast het vertalen van de diagnostische gegevens en de samenwerking bij behandelingen wordt er binnen het schoolteam nagedacht of de samenwerking met scholen kan leiden tot een meer preventieve aanpak. Scholen hebben een belangrijke functie in de vroegtijdige signalering van (kinderpsychiatrische) problematiek. Door regelmatig aan te sluiten bij een zorgoverleg op school kan er een nauwe samenwerkingsrelatie ontstaan, waarbij de kloof tussen onderwijs en zorg steeds kleiner wordt.  

Verwijzers
OCRN is een erkend opleidingsinstituut voor GZ-psychologen, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en Orthopedagogen-Generalist. Kinder- en Jeugdpsychiatrische problematiek (of vermoeden van psychiatrische problematiek) valt onder de Jeugd GGZ. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist of wijkteam/gebiedsteam. Verwijzing voor dyslexiezorg vindt plaats door de school.
 
Volledige erkenning
OCRN Kinder- & Jeugd GGZ is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Doelgroep van OCRN Kinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg
OCRN Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ biedt behandeling aan kinderen en jongeren met een problematiek betreffende de geestelijke gezondheid. De Afdeling Dyslexiezorg biedt onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met (ernstige) dyslexie. Ouders en/of andere opvoeders (zoals de school) worden nauw bij de diagnostiek en (eventuele) behandeling betrokken.

Belangrijk om te weten
Er zijn problemen waarvoor OCRN huisarts, GGD-arts of sociaal wijkteam verzoekt niet naar OCRN te verwijzen, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen en waarvoor crisiszorg of opname noodzakelijk is, zoals bij ernstige verslavingen, acute psychoses en acute suïcidaliteit. OCRN biedt hulp binnen kantooruren. Buiten kantooruren is hulp vanuit OCRN in principe niet beschikbaar. 

Daarnaast is OCRN niet uitgerust om specialistische diagnostiek en behandeling te bieden als er vermoedens zijn van problematiek vanuit een (licht) verstandelijke beperking.
OCRN wil op een respectvolle wijze samenwerken met de betrokkenen. Er wordt van alle betrokkenen inzet, motivatie en vertrouwen gevraagd. De aangeboden zorg moet in principe naar het kind of jongere gaan, gericht op het verbeteren van de ontwikkelkansen.

OCRN biedt geen Verplichte GGZ
Behandeling bij OCRN vindt plaats op vrijwillige basis. Daarbij wordt gehouden aan de kaders die de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) en de Jeugdwet ons bieden. Dat wil zeggen dat bij diagnostiek en behandeling van een kind tot 12 jaar altijd toestemming nodig is van de gezaghebbende ouder(s), bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is naast toestemming van de gezaghebbende ouder(s) ook toestemming nodig van het kind. Een jongere van 16 jaar of ouder mag zelf een behandelovereenkomst met ons aangaan.
OCRN heeft gezien de setting waarin zij werkt geen mogelijkheden voor behandeling binnen het kader van de Wet Verplichte GGZ. (WVGGZ). Er zijn geen mogelijkheden voor ambulante hulp buiten kantooruren en er is geen opname voorziening. Cliënten waarbij dergelijke vormen van zorg nodig geacht worden worden verwezen naar een instelling waar dit wel mogelijk is. 
Direct aanmelden