Vergoeding

De hulpverlening door de afdeling dyslexiezorg wordt - als aan de hieronder genoemde landelijk gehanteerde voorwaarden wordt voldaan - vergoed door de gemeentes. OCRN heeft contracten met alle gemeentes in Drenthe en Groningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van OCRN. Ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van dyslexie-diagnostiek voor hun kind als:
 1. Na een traject van intensieve extra hulp bij het leren lezen en spellen binnen de school het kind nog steeds ernstige lees- en spellingproblemen heeft;
 2. Er bij de school een gegrond vermoeden is van ernstige dyslexie;
 3. Het kind geen andere stoornissen heeft (is dit wel het geval, neem dan contact op met het secretariaat),
 4. Het kind op de basisschool zit.
Als ouders aanspraak willen maken op vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school het leerlingdossier leveren waarmee het vermoeden van (ernstige) dyslexie wordt onderbouwd.
 
Als aan de voorwaarden 1 t/m 4 wordt voldaan, dan kunt u het traject van het stellen van de diagnose starten door uw kind (liefst in overleg met de school) aan te melden bij een praktijk die een contract heeft afgesloten voor dyslexiezorg met uw gemeente. OCRN heeft contracten voor de dyslexiezorg afgesloten met alle gemeentes in Groningen en Drenthe.
 
De vergoede zorg geldt voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Is er sprake van een psychiatrische problematiek zoals ADHD of PDDNOS en is er tevens het vermoeden van ernstige dyslexie, neem dan contact op met het secretariaat van OCRN.
 
Als de aanmelding van een leerling aan de criteria van het dyslexieprotocol voldoet, kan er een diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt dan door de gemeente vergoed, onafhankelijk van de uitkomst van het onderzoek (dit in tegenstelling tot wat het Masterplan Dyslexie eerder berichtte).
 
Wat er na afloop van het diagnostisch onderzoek gebeurt, is afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek:
 
 1. Er is sprake van een enkelvoudige ernstige dyslexie (d.w.z. een kind heeft naast dyslexie geen andere stoornissen): het kind kwalificeert zich voor de vergoede dyslexiebehandeling. De behandeling vindt wekelijks plaats. Hiernaast moet er nog vier keer thuis worden geoefend met de stof zoals geleerd tijdens de behandeling, 10-20 minuten per keer.
 2. Er is geen sprake van dyslexie of er is geen sprake van dyslexie in ernstige mate: vergoede behandeling binnen de dyslexieregeling is niet mogelijk. In het rapport zullen adviezen gegeven worden voor ouders, kind en school.

De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol tijdens de dyslexiebehandeling. Zij zullen vier keer per week met hun kind 10-20 minuten individueel moeten oefenen. OCRN zal de ouders begeleiden bij het thuis oefenen, zodat de ouders precies weten wat ze met hun kind moeten doen en op welke manier. Daarbij is het uiteraard van groot belang dat het oefenen op een plezierige manier gaat. Een behandeling kan alleen maar een succes worden als behandelaar, kind en ouder allemaal enorm hun best doen. Ouder, kind en behandelaar maken hier duidelijke afspraken over.
 
Als er een (vergoede) dyslexiebehandeling wordt gestart, moet de zorg goed worden afgestemd met de school. Er zal daarom contact zijn tussen de behandelaar en de intern begeleider of de leerkracht van het kind. Aan het begin van de behandeling zal er altijd overleg zijn. Hoe intensief dit contact verder is, zal afhangen van de voortgang van de behandeling, de problemen die kind, ouder, behandelaar en leerkracht ervaren en de behoefte die deze partijen hebben aan contact.
 
Overige vragen en antwoorden
 
1. Wat kan ik doen als mijn kind al 13 jaar of ouder is?
Uw kind valt dan niet onder de dyslexieregeling.
 
2. Mijn kind wordt al heel snel 13 jaar. Wat nu?
Meld uw kind zo snel mogelijk aan bij een dyslexiepraktijk die waarschijnlijk vergoed zal worden (bijv. een praktijk die aangesloten is bij het NKD, zie www.nkd.nl). De zorg moet namelijk beginnen voor uw kind 13 jaar is geworden. 'Beginnen' betekent: de leerling moet aangemeld zijn door de GZ-Psycholoog of Orthopedagoog-Generalist van de dyslexiepraktijk voor vergoeding.
 
3. Wat als de school niet aan ernstige dyslexie denkt?
U kunt uw kind alleen maar aanmelden als de school een compleet leerlingdossier afgeeft waarin duidelijk wordt gemaakt dat zij ernstige dyslexie vermoeden. Ook moet het duidelijk zijn dat de school langdurige en intensieve speciale begeleiding heeft gegeven (minstens drie keer per week, in een klein groepje).
 
De school kan geen leerlingdossier voorbereiden als de leerling niet bij de zwakste 10% lezers en spellers behoort. Voor leerlingen die niet tot deze zwakste groep behoren is de regeling namelijk niet bedoeld: de vergoeding is alleen voor de kinderen met zeer ernstige lees- en/of spellingproblemen. Bij kinderen met minder ernstige dyslexie zou de school met behulp van de dyslexieprotocollen voor het basisonderwijs voldoende hulp moeten kunnen bieden.
 
Meent u als ouder dat u toch meer hulp wilt dan de school kan bieden? Dan zult u zelf dyslexiebegeleiding moeten zoeken. Deze zult u (normaal gesproken) zelf moeten betalen.
 
4. Hoe moet het leerlingdossier er uit zien?
Dit moet een tamelijk uitgebreid dossier zijn, met onder andere:
 • basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
 • beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
 • signalering lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door;
 • omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider);
 • resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering;
 • vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria;
 • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit;
 • indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen;
 • Het dossier wordt getekend door de directeur namens het bevoegd gezag.
 
5. Wat als de school geen leerlingdossier kan aanleveren dat aan de voorwaarden van de regeling voldoet?
Dan kan de leerling niet worden aangemeld. Als een school echt tekortschiet wat betreft het lees- en spellingonderwijs en/of de extra begeleiding voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben, is verwijzing naar de 'zorg' niet mogelijk. Ouders zullen bij de school en eventueel bij de schoolinspectie moeten aandringen op verbetering van het onderwijs.
 
6. Is mijn kind alleen dyslectisch als hij/zij aan de criteria voor de dyslexieregeling?
Nee, vergoeding via de basisverzekering staat los van het hebben van dyslexie. Er wordt er van uit gegaan dat leerlingen met een niet al te ernstige dyslexie voldoende geholpen kunnen worden op school. De praktijk is dat als scholen hun leesonderwijs en extra begeleiding perfect in orde hebben (met behulp met de dyslexieprotocollen) er nog maar zeer weinig leerlingen uitvallen: ongeveer één per klas.
 
Leerlingen met een lichte dyslexie en met een bovengemiddelde intelligentie hebben vaak helemaal geen extra hulp nodig op de basisschool. Toch kunnen zij op het voortgezet onderwijs toch dyslectisch blijken te zijn. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste 25% van de groep hebben behoord, kan het lezen en spellen op het voortgezet onderwijs toch problemen opleveren. Tijdens het onderzoek blijkt dat het lezen en spellen bij deze leerlingen vaak niet geautomatiseerd is. Het leestempo is vaak traag en weinig nauwkeurig en er worden veel spellingfouten gemaakt in proefwerken en werkstukken. Het leren van vreemde talen kost vaak erg veel moeite.
 
Alle kinderen waarbij dyslexie gediagnosticeerd is, hebben recht op een dyslexieverklaring. Uiteraard zal er in de dyslexieverklaring voor een kind met een lichte dyslexie om minder hulpmiddelen en faciliteiten worden gevraagd dan in het geval van een kind met een ernstige dyslexie.
 
7. De lees- en spellingproblemen zijn niet ernstig genoeg en de school wil mijn kind niet laten testen. Wat nu?
De basisschool heeft maar een beperkt budget om leerlingen te laten testen. Ze zal er voor kiezen dit te besteden aan de leerlingen waarvoor een onderzoek het meest nodig is. Als uw kind niet tot die groep behoort, maar u wilt toch een onderzoek, dan kunt u uw kind op eigen kosten laten onderzoeken op dyslexie.
 
8. De lees- en spellingproblemen zijn bij mijn kind niet ernstig genoeg. Toch wil ik een dyslexieonderzoek laten doen. Kan dat?
Dyslexiepraktijken verrichten uiteraard ook onderzoeken in opdracht van ouders, zonder dat deze het onderzoek vergoed krijgen. Bij minder ernstige problemen kan vaak het diagnostisch onderzoek ook wat minder uitgebreid zijn dan in geval van ernstige problematiek.
 
9. Wie maakt de keuze voor de dyslexiepraktijk, de ouders of de school?
De ouders maken de keuze met welke praktijk ze in zee willen gaan. Een voorwaarde voor vergoeding is wel dat de gemeente een contract met de gekozen praktijk heeft afgesloten. Scholen kunnen ouders uiteraard wel adviseren bij de keuze van een dyslexiepraktijk. De school kan kennis hebben over de resultaten die de praktijk eerder bereikte met hun leerlingen. Ook ervaringen in de samenwerking met de praktijk kunnen bij advisering een rol spelen.
 
10. Ik wil mijn kind aanmelden bij OCRN. Waar kan ik aanmeldformulieren downloaden?
Ga naar 'Aanmelden' op de homepage; kies voor 'Dyslexie'.
 
11. Waar wordt het dyslexie-onderzoek gedaan en waar kan mijn kind worden behandeld?
OCRN doet het dyslexieonderzoek in Assen, Groningen en Leeuwarden. Behandeling vindt plaats in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden.
 
12. De dyslexie is niet ernstig genoeg. Krijgt het kind dan toch een verklaring?
Alle kinderen waarbij dyslexie gediagnosticeerd is, hebben recht op een dyslexieverklaring. Deze kan worden afgegeven door de verantwoordelijke GZ-Psycholoog of Orthopedagoog-Generalist.
 
Uiteraard zullen er in de dyslexieverklaring voor een kind met lichte dyslexie minder hulpmiddelen en faciliteiten worden gevraagd dan voor een kind met een ernstige dyslexie.
 
13. Wat moet ik doen als de school niet voldoende steun kan bieden? Kan mijn kind dan toch (niet vergoede) dyslexiebehandeling krijgen?
Jazeker, dat kan. De ouder kan daarbij kiezen voor behandeling bij een dyslexiepraktijk, maar ook bijvoorbeeld bij een vrijgevestigde remedial teacher. De kosten zijn dan voor eigen rekening.
 
Andere vragen?
 
Uitgebreide informatie is te vinden op de volgende sites:
 
 
Vragen aan OCRN? Neem contact op!
Direct aanmelden