Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding

IPG | Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding

Wat is IPG?

IPG is een behandeling voor het hele gezin waarbij in de thuissituatie gezocht wordt naar passende oplossingen voor problemen die samenhangen met de psychiatrische problematiek binnen het gezin. Bij deze vorm van behandeling worden alle gezinsleden, en indien nodig de bredere context van het gezin (zoals school, sportclub), betrokken. De duur is zes tot negen maanden, variërend van een of twee keer per week anderhalf uur.
IPG kan worden ingezet bij de volgende (combinatie van) problemen: pedagogische onmacht, langdurige verstoorde gezinsinteracties, elkaar versterkende en in stand houdende patronen, verhoogd risico op het ontwikkelen van psychopathologie bij het kind, dan wel sociaal isolement.
Dit zorgaanbod is er voor gezinnen, bij wie de ouderbegeleiding ontoereikend is of wordt verwacht ontoereikend te zijn en de evenwichtige ontwikkeling van het kind in gevaar komt, indien de ervaren problemen niet opgelost worden.

Wat doet IPG?
Het doel van IPG is om er samen voor te zorgen dat: 
 • ouders en kinderen inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het kind
 • ouders over specifieke opvoedingsvaardigheden beschikken die aansluiten bij het kind en eventuele broers en zussen
 • het inzicht van ouders vergroot 
 • de draagkracht en draaglast van ouders op elkaar is afgestemd 
 • het kind vaardigheden leert om zich beter staande te houden 
 • de sfeer in huis verbetert
 • ouders voldoende steun ervaren van het netwerk om hen heen
 • ouders weer vertrouwen krijgen in de toekomst van het gezin 
 • gezinsleden elkaar beter leren begrijpen

Wat zijn indicaties voor IPG?
 • er is sprake van kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek
 • indien ingeschat wordt dat IPG beter aansluit bij de complexiteit van de problematiek.
 • er is systemische problematiek waarbij een praktisch opvoedkundige aanpak wenselijk is 
 • er is een verstoorde verhouding tussen draagkracht en draaglast van ouders 
 • ouders zijn bereid om naar hun manier van opvoeden te kijken en hier eventueel verandering in aan te brengen

Praktische uitvoer van IPG
Fase 1: Startfase
De eerste fase duurt vier tot acht weken. De gezinsbehandelaar komt gemiddeld 1 keer per week bij het gezin. Bezoeken duren gemiddeld 1-2 uur en staan in het teken van kennismaking, observatie en probleemverheldering. Aan het eind van deze fase zijn er gezamenlijk doelen geformuleerd die in een deelplan worden beschreven en besproken worden met het gezin en de regiebehandelaar.

Fase 2: Veranderingsfase
Deze fase duurt tien tot veertien weken. Hierin wordt gewerkt aan de opgestelde doelen.  Aan het einde van deze fase volgt er een tussenevaluatie en wordt gekeken welke doelen zijn behaald en of bijgesteld zullen moeten worden. Ook wordt met ouders en de regiebehandelaar gekeken of er nog overige hulp nodig is.
De opgestelde doelen worden uitgewerkt in concrete werkpunten en acties. Samen met het gezin wordt besproken waar prioriteiten liggen; welke doelen worden als eerste aangepakt en welke daarna?
In deze fase wordt regelmatig met de gezinsleden geëvalueerd om te kijken hoe de hulp van IPG en het werken aan de doelen verloopt en of er vooruitgang wordt geboekt. 

Fase 3: Afbouw en afscheid
In deze fase staat het afscheid en afbouw centraal. In deze weken wordt de frequentie van de hulp afgebouwd en wordt gezamenlijk gewerkt aan het afronden van de hulpverlening. De gezinsbehandelaar fungeert in deze fase steeds meer als begeleider op afstand. De focus ligt hier op het volhouden, eigen maken en herhalen van het geleerde. Het is belangrijk dat gezinsleden het gevoel van controle over de nieuwe situatie krijgen en vasthouden. Daarnaast wordt gekeken hoe de resultaten geborgd kunnen worden en wat de gezinsleden kunnen doen als ze terugvallen in de oude situatie.
De regiebehandelaar blijft na afsluiting IPG aanspreekpunt voor gezin. 


Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de IPG is een verwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt zich dan aanmelden bij OCRN. 

Wilt u meer weten over IPG binnen OCRN? Neem dan contact op met OCRN via info@ocrn.nl of 050-7501349

 

Direct aanmelden